Τομείς | Practice areas

​Το Δικηγορικό Γραφείο Μαλανδρίνου παρέχει συμβουλές και εκπροσώπηση, χωρίς να περιορίζει τις υπηρεσίες του σε ορισμένο τομέα. Ωστόσο, τείνει να επικεντρώνει σε υποθέσεις που σχετίζονται με τα παρακάτω δίκαια (σε αλφαβητική σειρά):

​Malandrinos Law Office provides counsel and representation, without limiting its services to a specific area of practice. Nevertheless, it tends to focus on cases involving the following bodies of law (ordered alphabetically):

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | PUBLIC LAW

◊ Υπαλληλικό Δίκαιο | Civil servants law

◊ Πολεοδομικό Δίκαιο | Urban planning law

◊ Συνταγματικό Δίκαιο | Constitutional law

◊ Φορολογικό Δίκαιο | Tax law

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | COMMERCIAL LAW

◊ Δίκαιο των αξιογράφων | Securities law

◊ Δίκαιο των εμπορικών σημάτων | Trade mark law

◊ Πτωχευτικό Δίκαιο | Bankruptcy law

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | LABOR LAW

◊ Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο | Social Security law (including Pensions law)

◊ Σωματειακό Δίκαιο | Law of Associations

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | PRIVATE LAW

◊ Δίκαιο των ακινήτων | Property law

◊ Δίκαιο των συμβάσεων | Contract Law

◊ Κληρονομικό Δίκαιο | Law of succession

◊ Οικογενειακό Δίκαιο | Family Law

◊ Δίκαιο της ιατρικής αμέλειας | Medical Malpractice Law

◊ Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο | International Private Law

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | CRIMINAL LAW

◊ Δίκαιο των εγκλημάτων κατά της ζωής | Criminal law concerning crimes against life

◊ Δίκαιο των εγκλημάτων κατά της περιουσίας | Criminal law concerning crimes against property

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ | EMERGING LAW

◊ Δίκαιο προσωπικών δεδομένων | Personal data law

◊ Δίκαιο τεχνητής νοημοσύνης | Artificial Intelligence law